2021/2022 m. registracija

Stovykla VAIKAMS “ Vasarok su tenisu!”

SEB arenoje  vykstančiose stovyklose, skirtose vaikams nuo 6 iki 12 metų, mokoma teniso pagrindų, stovėsenos, taisyklingai laikyti raketę, vyksta fizinio pasirengimo pratybos. Tiems, kuriems tenisas – ne naujiena, padedama toliau žengti meistriškumo keliu. Poilsio metu stovyklautojams vedamos linksmos edukacinės pamokėlės.

Jeigu jums kyla klausimų, skambinkite ar rašykite: +370 652 36 466, info@tenisoakademija.lt

STOVYKLOS PROGRAMA

Jūsų prašymas bus patvirtintas tik sumokėjus stovyklos mokestį – 230,00 Eur

El. paštas pasiteiravimui info@tenisoakademija.lt, tel. +370 652 36466

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1 Šios Sutarties viena Šalis – Klientas (tėvai/globėjai), išleidžia savo nepilnametį vaiką (toliau – Stovyklautojas), užsakyme nurodytu laikotarpiu į vasaros teniso stovyklą, organizuojamą pagal Stovyklos programą, o kita šios Sutarties Šalis – Stovykla (VšĮ ‚Vilniaus Teniso akademija“) šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis priima vaiką stovyklauti.
2. STOVYKLOS TIKSLAI
2.1 Stovykla yra vaikų ir moksleivių poilsio, papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimo forma, kuria siekiama suburti vaikus, kad jie galėtų bendrauti, sportuoti, susirasti draugų ir smagiai praleisti laiką.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1 Stovykla įsipareigoja:
3.1.1 nustatytu laikotarpiu priimti Stovyklautoją į Stovyklą.
3.1.2 Vykdyti Stovyklos programą.
3.1.3 Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją, higienos taisyklių laikymąsi, tinkamą Stovyklautojų maitinimą.
3.2 Stovykla turi teisę:
3.2.1 Siekiant užtikrinti stovyklavimo saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus.
3.2.2 Teikti privalomus nurodymus Stovyklautojui, susijusius su bendros tvarkos, saugumo, higienos, drausmės bei moralės normų laikymusi.
3.2.3 Dėl nenumatytų aplinkybių negalint įgyvendinti tam tikros programos dalies, atlikti programos pakeitimus, iš esmės nepablogindamas Stovyklautojo gaunamos naudos.
3.3 Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:
3.3.1 Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, laiku atvežti ir pasiimti iš Stovyklos savo vaiką.
3.3.2 Užtikrinti, kad Stovyklautojas į Stovyklą neatsivežtų rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degtukų, žiebtuvėlių, kitų pavojingų (tai, kas gali pakenkti Stovyklautojų saugumui); brangių daiktų: audio, video grotuvų, kompiuterių, delninukų, telefonų, papuošalų, ir t.t. – už brangių daiktų, taip pat pinigų saugumą, priežiūrą, dingimą ar sugadinimus atsakingas pats Stovyklautojas ir/ar jo tėvai.
3.3.3 Atlyginti Stovyklautojo padarytą žalą Stovyklos ar kitų Stovyklautojų turtui ir/ar sveikatai, ir/ar garbei ir orumui.
3.3.4 Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos vadovo nurodymų, taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.
3.3.5 Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.
3.3.6 Atvykstant į Stovyklą pateikti sveikatos pažymą apie sveikatos būklę, patvirtinančią, kad Stovyklautojas gali sportuoti (lankyti teniso pamokas) gauti atitinkamą fizinį krūvį, taip pat užtikrinti, kad stovyklavimo laikotarpiu Stovyklautojo sveikatos būklė leistų sportuoti (lankyti teniso pamokas) bei gauti atitinkamą fizinį krūvį. Klientas yra pats atsakingas už Stovyklautojo sveikatą, t.y., paslaugų Stovykla neprisiima rizikos dėl Stovyklautojo sveikatos būklės, traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat su tuo susijusios mirties rizikos, išskyrus Stovyklos tyčios ar didelio neatsargumo atvejus. Klientai (tėvai) iki stovyklavimo pradžios privalo raštu informuoti Stovyklos vadovę apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.
3.3.7 Be ypatingų priežasčių nelankyti Stovyklautojo, o prieš ketinant apsilankyti pasitarti/susiderinti su Stovyklos vadove.
3.3.8 Stovyklavimo metu neišsivežti Stovyklautojo už stovyklos ribų/stovyklautojų buvimo vietos be Stovyklos vadovės leidimo.
3.3.9 Nurodyti telefonus ir kitus kontaktinius duomenis pagal kuriuos Stovyklos vadovybė stovyklavimo metu reikalui esant galėtų susisiekti.
3.4 Stovyklautojas įsipareigoja:
3.4.1 Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus stovyklautojus, laikytis Stovyklos vadovo nurodymų, tvarkos taisyklių, stovyklavimo drausmės, saugoti savo bei kitų stovyklautojų sveikatą, dalyvauti Stovyklos programoje.
3.4.2 Nerūkyti, nevartoti alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Be vadovo leidimo neišeiti už stovyklos teritorijos, stovyklautojų grupės.
3.4.3 Saugoti ir tausoti Stovyklos turtą ir aplinką. Prižiūrėti asmeninius bei kitų Stovykloje esančių stovyklautojų daiktus.
4. STOVYKLAVIMO LAIKAS IR TRUKMĖ
4.1 Stovykla prasideda užsakyme nurodytu laikotarpiu. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti iki nurodyto atitinkamos dienos programos pradžios laiko.
5. MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ
5.1 Stovyklautojui ne dėl Stovyklos kaltės neatvykus ar nelankant stovyklos, taip pat Stovyklautojo atžvilgiu nutraukus Stovyklos paslaugų teikimą, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, Stovyklautojui pažeidus Sutartį ar Stovyklos taisykles, sumokėtas mokestis negrąžinamas bei nemažinamas.

6. STOVYKLOS ĮGALIOJIMAI
6.1 Klientas įgalioja Stovyklos vadovę Jūratę Graževičiūtę stovyklavimo metu esant neatidėliotinai būtinybei atstovauti Klientą gydymo įstaigose, gauti iš medikų visą reikalingą informaciją apie Stovyklautojo sveikatos būklę, Stovyklautojo interesais gauti ir pateikti tėvų vardu neatidėliotinus prašymus, pasirašyti dokumentus.
7. PAREIŠKIMAI
7.1 Klientas yra informuotas, kad Stovyklaujant gamtoje natūraliai gali būti erkių, nešiojančių encefalitą ir Laimo ligą, taip pat kitų vabzdžių, kurių įkandimai gali sukelti neigiamus padarinius, todėl tėvai turi pasirūpinti jų manymu reikiama prevencija, vaiko instruktavimu dėl atitinkamo elgesio, prevencinių priemonių naudojimo. Stovykla neprisiima su nurodytomis aplinkybėmis susijusių rizikų.
7.2 Klientas supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja normali rizika, jog Stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas.
7.3 Klientas sutinka, kad Stovykla turi teisę veiklų ar treniruočių metu fotografuoti/filmuoti Stovyklautoją bei naudoti/skelbti/viešai rodyti Stovyklautojo atvaizdą Stovyklai skelbiant informaciją apie savo veiklą ir pan.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1 Įvykus taisyklių pažeidimui, po pirmo atvejo Stovyklautojas yra įspėjamas. Po antro – bus susisiekta su tėvais. Jei netinkamas elgesys tęsis, Stovyklautojas bus, susisiekus su tėvais, išbrauktas iš stovyklos.
8.2 Jei padaromas grubus Sutarties ar Stovyklos tvarkos taisyklių pažeidimas, Stovyklautojas gali būti išbrauktas iš stovyklos be įspėjimo.
8.3 Klientas pilnai atlygina Stovyklautojo padarytą žalą Stovyklai bei kitiems asmenims.
8.4 Stovykla nėra atsakinga už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus.
9. KITOS SĄLYGOS
9.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo.
9.2 Šalys pareiškia, kad Sutarties/priedo/užsakymo tinkamu patvirtinimu laikomas Sutarties/priedo/užsakymo sąlygų patvirtinimas internetiniame puslapyje, Klientui darant atžymą apie susipažinimą su skelbiamais dokumentais, taip pat tinkamu patvirtinimu laikomas Sutarties/priedo/užsakymo sąlygų elektroninės versijos išsiuntimas elektroniniu paštu, jei Klientas atsako patvirtinančiu laišku arba per tris dienas nepareiškia pastabų dėl persiųstos Sutarties/priedo/užsakymo sąlygų, arba pradeda naudotis pagal Sutartį/priedą/užsakymą teikiamomis paslaugomis. Nurodyti principai ir taisyklės taikomi ir kitiems Šalių derinamiems susitarimams bei su paslaugų teikimu susijusiam bendradarbiavimui. Šalių elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu, internetiniame puslapyje) atliekami veiksmai, teikiami pareiškimai, patvirtinimai, suderinimai ir kt. laikomi rašytine forma atliekamais veiksmais, kurie be atskiro patvirtinimo parašais ar pasikeitimo dokumentais sukuria Šalims atitinkamas teises ir pareigas, bei yra privalomi.
9.3 Visi ginčai neišspręsti šalių derybomis sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme teismingumą nustatant pagal Stovyklos vietos adresą.
9.4 Sudarydamos šią Sutartį Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.

Patvirtinu, kad susipažinau su Vilniaus teniso akademijos vasaros teniso stovyklos sutartimi *

Stovyklos mokestis

230 €