2021/2022 m. registracija

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas (VšĮ „Vilniaus teniso akademija“) įsipareigoja Auklėtiniui (nepilnamečiui vaikui) suteikti atskirame Sutarties priede detalizuotas teniso pamokas (toliau vadinama „paslaugos“ arba „teniso pamokos“), o Klientas (Auklėtinio įstatyminis atstovas) įsipareigoja už paslaugas sumokėti Paslaugų teikėjui atlyginimą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Teniso pamokos Auklėtiniui teikiamos vaikų grupėje, pagal paskirto trenerio sudarytą grafiką, kuris laikomas šios Sutarties priedu. Paslaugos teikiamos Sutarties priede nurodytame aikštyne.

2. Paslaugų teikimo terminas

2.1. Teniso pamokos pradedamos teikti ir teikiamos Sutarties priede nurodytu laikotarpiu.

2.2. Šalys patvirtina, kad gali būti teikiamos papildomos teniso pamokos pagal atskirai Šalių suderintus užsakymus.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Kliento įsipareigojimai:

3.1.1. Užtikrinti, kad Auklėtinis, lankydamas teniso pamokas, laikytųsi šioje Sutartyje nurodytų reikalavimų.

3.1.2. Prieš paslaugų teikimą pateikti Paslaugų teikėjui iš medicinos įstaigos pažymą apie sveikatos būklę, patvirtinančią, kad Auklėtinis gali sportuoti (lankyti teniso pamokas) gauti atitinkamą fizinį krūvį, taip pat užtikrinti, kad Paslaugų teikimo laikotarpiu Auklėtinio sveikatos būklė leistų sportuoti (lankyti teniso pamokas) bei gauti atitinkamą fizinį krūvį. Klientas yra pats atsakingas už Auklėtinio sveikatą, t.y., paslaugų teikėjas – neprisiima rizikos  dėl Auklėtinio sveikatos būklės, traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat su tuo susijusios mirties rizikos.

3.1.3. Užtikrinti, kad teniso pamokų metu Auklėtinis naudotų tiktai tenisui skirtą avalynę.

3.1.4. Auklėtinis privalo laikytis Paslaugų teikėjo patvirtintų teniso aikštynų vidaus tvarkos taisyklių (priedas Nr. 1), su kuriomis Klientas [patvirtina, jog susipažino prieš pasirašant šią Sutartį, taip pat trenerio nurodymų, viešosios tvarkos taisyklių, drausmės. Šalys susitaria, kad šiame punkte įvardintų taisyklių / instrukcijų bei sąlygų pažeidimas (nesilaikymas arba netinkamas laikymasis) bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.1.5. Auklėtinis privalo rūpestingai ir atsakingai naudoti jam perduotą/patikėtą inventorių, taip pat rūpestingai naudotis ir nepadaryti žalos patalpoms bei kitam teniso aikštynuose ar sporto komplekse esamam turtui, nepaisant to, ar turtas priklauso Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims, kitu atveju Klientas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui ar kitiems tretiesiems asmenims už Auklėtinio veiksmais/neveikimu padarytą žalą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3.1.6. Jei Auklėtinis padaro žalos kitiems grupėje esantiems Auklėtiniams, jų sveikatai, garbei ir orumui, tuomet Klientas teisės aktų nustatytomis sąlygomis įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims už Auklėtinio veiksmais  padarytą žalą, tame tarpe  žalą sveikatai, garbei ir orumui.

3.1.7. Laiku sumokėti Paslaugų teikėjui paslaugų mokestį, taip pat tinkamai atsiskaityti už papildomas teniso pamokas,  jei tokios buvo suteiktos.

3.2. Klientas turi teisę:

3.2.1. Gauti iš Paslaugų teikėjo paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

3.2.2.  Nutraukti šią Sutartį nepasibaigus Sutarties prieduose nurodytam paslaugų teikimo terminui Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.3.1. Paskirto trenerio nustatytu laiku, kuris detalizuotas Sutarties priede, suteikti Auklėtiniui Sutartyje nurodytas teniso pamokas, taip pat suteikti teisę teniso pamokų metu Auklėtiniui naudotis Paslaugų teikėjo priskirta teniso aikštele, pagalbinėmis patalpomis (rūbine, rūbų spinta, dušais ir tualetais).

3.3.2. Kliento pageidavimu suteikti informaciją apie paslaugų teikimą pagal šią Sutartį.

3.3.3. Sudaryti sąlygas parengti profesionalius ir šiuolaikiškus trenerius, kurie pagal sistemingą treniruočių metodiką vykdytų tęstinę vaikų fizinio auklėjimo veiklą atsižvelgiant į gebėjimus.

3.3.4. Organizuoti teniso turnyrus įvairaus amžiaus grupių ir gebėjimų vaikams.

3.3.5. Užtikrinti nešališką Auklėtinio mokymosi pasiekimų vertinimą.

3.4. Paslaugų teikėjas turi teisę:                                                                                                                                                                                                                   

3.4.1. Paslaugų teikimui pagal šią Sutartį pasitelkti trečiuosius asmenis.

3.4.2. Atsisakyti teikti paslaugas, jeigu iki paslaugų teikimo pradžios Klientas nepateikė Paslaugų teikėjui pažymos apie Auklėtinio sveikatos būklę, patvirtinančią, kad Auklėtinis gali sportuoti (lankyti teniso pamokas) gauti atitinkamą fizinį krūvį arba pažymą išdavusi medicinos įstaiga nepatvirtina, kad Auklėtinis gali sportuoti (lankyti teniso pamokas) gauti atitinkamą fizinį krūvį.

3.4.3. Neteikti paslaugų/sustabdyti paslaugų teikimą, jeigu Auklėtinis dėvi ne tam skirtą avalynę, pažeidžiavidaus tvarkos taisykles ir/ar saugaus elgesio aikštynuose instrukcijas, ir /ar trenerio nurodymus, pažeidžia kitus Sutarties 3.1.3-3.1.6. punktuose nustatytas sąlygas. Šalys susitaria, kad tokiu atveju Kliento Paslaugų teikėjui paslaugų kaina nemažinama, o sumokėta paslaugų mokesčio dalis nėra grąžinama ir dėl to Klientas neturės Paslaugų teikėjui jokių pretenzijų ateityje.

3.4.4. Neteikti paslaugų/sustabdyti paslaugų teikimą, jeigu nėra nustatytu laiku sumokėta už paslaugas ar papildomus užsakymus.

3.4.5. Paslaugų teikėjas, iš anksto informavęs elektroniniu paštu, turi teisę keisti teniso pamokų grafiką, taip pat savo nuožiūra komplektuoti bei keisti vaikų grupes, kuriose dalyvauja Auklėtinis, keisti trenerį (trenerio ligos, tobulinimosi kursų ar esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių treneris negali vesti treniruočių).

3.4.6. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę prieš dvi dienas pranešti, kad treniruotė neįvyks.

3.4.7. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas turi teisę renginių ar treniruočių metu fotografuoti/filmuoti Auklėtinį bei naudoti/skelbti/viešai rodyti Auklėtinio atvaizdą Paslaugų teikėjui skelbiant informaciją apie savo veiklą, Auklėtinio pasiekimus ir pan.

3.4.8. Paslaugų teikėjas turi ir kitas teises, numatytas šioje Sutartyje.

4. Paslaugų  mokestis ir jo mokėjimo tvarka

4.1. Klientas pagal šią Sutartį moka Paslaugų teikėjui atlyginimą už teikiamas paslaugas, kurio dydis nurodytas Sutarties priede. Jei nenustatyta kitaip, atlyginimą už teniso pamokas Klientas turi sumokėti ne vėliau, kaip iki kiekvieno mėnesio 10 dienos, už einamąjį mėnesį.

4.2. Visi šioje Sutartyje numatyti Kliento mokėjimai atliekami į Paslaugų teikėjo sąskaitą Nr. A/s LT48 7044 0600 0652 7625, esančią AB SEB banke.

4.3. Iki kiekvienų metų treniruočių sezono pradžios (rugsėjo 01 d.) Klientas pildo paraišką dėl treniruočių lankymo ir narystės akademijoje. Paraiška pildoma internetiniame tinklalapyje www.tenisoakademija.lt. Paraiška ir Auklėtinio užregistravimas akademijoje yra patvirtinamas tik sumokėjus stojamąjį (avansinį) mokestį, kuris sudaro 80,00 Eur. Mokestis gali būti grąžinamas, jeigu Auklėtiniui netinka pasiūlytas treniruočių tvarkaraštis ar suformuota grupė. Mokestis užskaitomas už pasirinkto sezono paskutinį mėnesį arba atitinkamai sumažinamas, jei mėnesinis mokestis yra didesnis nei 80 Eur.

4.4. Jei Auklėtinis dėl pateisinamos priežasties (liga, trauma ar pan.) nelankė daugiau kaip 4 savaites iš eilės pagal grafiką nustatytų treniruočių ir pateikia Paslaugų teikėjui patvirtinančius dokumentus, už šį laikotarpį Klientas moka 50% pagrįstai nelankytam laikotarpiui tenkančio mokesčio sumos, nebent Šalys susitartų kitaip. Tuo atveju, jeigu Auklėtinis nelankė mažiau kaip 4 savaites iš eilės pagal grafiką numatytų treniruočių dėl bet kokių priežasčių arba, nelankęs daugiau 4 savaites iš eilės pagal grafiką numatytų treniruočių, nepateikia pateisinamas priežastis (liga, trauma) patvirtinančių dokumentų, nustatytas mokestis už paslaugas apmokamas pilnai, t.y. nesikeičia, nėra mažinamas ar kompensuojamas.

4.5. Auklėtiniui susirgus Klientas privalo informuoti Paslaugų teikėją Sutartyje nurodytu telefonu ir / ar el. paštu ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo susirgimo dienos.

4.6. Už ne dėl su Klientu/Auklėtiniu susijusių priežasčių Paslaugų teikėjui atšaukus ar neįvykus numatytai treniruotei, Kliento sumokėta atitinkamai treniruotei tenkanti paslaugų mokesčio suma yra užskaitoma už kitą neapmokėtą Kliento treniruotę ar jam teikiamas paslaugas, o nesant galimybei užskaitoms, minėta dėl Paslaugų teikėjo neišnaudota suma yra grąžinama Klientui.

5. Nario kortelė

5.1. Vilniaus teniso akademijos nario kortelė Auklėtiniui išduodama Klientui pasirašius Paslaugų teikimo sutartį.

5.2. TIK pateikus šią nario kortelę bus išduodamas rūbinių ir praėjimo kontrolės raktelis.

5.3. Išeinant iš sporto komplekso būtina grąžinti raktelį ir atgauti nario kortelę.

5.4. Praradus nario kortelę – sumokama 5,79 Eur / 20 Lt (bauda) už kortelės praradimą ir naujos kortelės išdavimą.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Už teniso aikštynuose bei jų pagalbinėse patalpose, įskaitant rūbinę bei rūbų spintą, paliktų daiktų (pinigai, mobilieji telefonai, drabužiai, avalynė ir kita) saugojimą Paslaugų teikėjas neatsako ir, tokiems daiktams dingus, Kliento ir Auklėtinio patirtos žalos neatlygina. Klientas yra informuotas, kad persirengimo spintelės nėra pritaikytos daiktų saugojimui ir pats Klientas ir Auklėtinis jomis naudojasi savo rizika bei nuožiūra.

6.2. Klientas įsipareigoja pilnai ir tinkamai atlyginti už Auklėtinio Paslaugų teikėjui ar kitiems tretiesiems asmenims ir/ar jų turtui padarytą žalą nevėliau, kaip per 7 (septynias) dienas nuo pareikalavimo gavimo dienos.

6.3. Paslaugų teikėjas neatsako už gretimų teniso aikštelių nuomininkų ar asmenų veiksmus ir dėl jų Klientui  atsiradusią žalą, trukdymus, nepatogumus ir t.t.. Klientui (ar Auklėtiniui) pateikus nusiskundimus apie minėtus pažeidimus, Paslaugų teikėjas bendrųjų teniso aikštynų taisyklių nustatytais būdais imasi priemonių pažeidimams pašalinti ar pažeidėjams nubausti.

6.4. Klientui  nesumokėjus paslaugų ar laiku neatlikus kitų šioje Sutartyje numatytų mokėjimų, Paslaugų teikėjas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną bei vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs apie tai Klientą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šioje Sutartyje nurodytu telefonu ir /ar el. paštu.

6.5. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir galioja neterminuotai, bei pakeičia visas iki tol šalių sudarytas analogiškas sutartis (jei tokių buvo). Sutarties priedai galioja juose nurodytą laikotarpį. Šalys pareiškia, kad Sutarties/priedo/paraiškos tinkamu patvirtinimu laikomas Sutarties/priedo/paraiškos sąlygų patvirtinimas internetiniame puslapyje, Klientui darant atžymą apie susipažinimą su skelbiamais dokumentais, taip pat tinkamu patvirtinimu laikomas Sutarties/priedo/paraiškos sąlygų elektroninės versijos išsiuntimas elektroniniu paštu, jei Klientas atsako patvirtinančiu laišku arba per tris dienas nepareiškia pastabų dėl persiųstos Sutarties/priedo/paraiškos sąlygų, arba pradeda naudotis pagal Sutartį/priedą/paraišką teikiamomis paslaugomis. Nurodyti principai ir taisyklės taikomi ir kitiems Šalių derinamiems susitarimams bei su paslaugų teikimu susijusiam bendradarbiavimui.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

7.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį bet kada, raštu informavęs Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pageidaujamo nutraukimo. Šiuo atveju Klientui Kliento sumokėtos sumos nėra grąžinamos ar kompensuojamos.

7.4. Nesant Kliento kaltės, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, įspėjęs Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja grąžinti Kliento sumokėtą atlyginimo dalį, proporcingą per likusį paslaugų teikimo laikotarpį pagal nustatytą grafiką nesuteiktų teniso pamokų skaičiui.

7.5. Šalių elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu, internetiniame puslapyje) atliekami veiksmai, teikiami pareiškimai, patvirtinimai, suderinimai ir kt. laikomi rašytine forma atliekamais veiksmais, kurie be atskiro patvirtinimo parašais ar pasikeitimo dokumentais sukuria Šalims atitinkamas teises ir pareigas, bei yra privalomi.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi ginčai ir nesutarimai ar reikalavimai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu. Jei ginčai ir nesutarimai ar reikalavimai taikiai neišsprendžiami, ginčas perduodamas spręsti Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus apygardos teismui.

Priedai:

Priedas Nr. 1  „Aikštynų vidaus tvarkos taisyklės“ (skelbiamos aikštynų teritorijoje ir/ar aikštynų internetiniame puslapyje) bei

Šalių patvirtinti sezoniniai priedai dėl pamokų teikimo grafiko ir kitų sąlygų.

Avansinis mokestis

90 €